Титан Пропъртис зареждане
Титан Пропъртис

Какви облекчения можем да ползваме при закупуването на първо жилище?

Последните няколко години са изключително благоприятни за закупуването на собствено жилище в България. Наред с ниските лихви по ипотечните кредити в момента, младите и в частност младите семейства със сключен граждански брак, могат да се възползват и от данъчни облекчения.

Ако и вие сте от семействата, които са финансирали покупката на своето първо жилище чрез ипотечен кредит, то продължете да четете, за да разберете как да се възползвате от данъчното облекчение за Млади семейства.

Как можем да се възползваме от данъчните облекчения при закупуване на първо жилище

Условията, на които трябва да отговаряте са следните:

  1. да имате сключен граждански брак;

  2. поне единият от вас да е на възраст под 35 години към датата на сключване на договора за ипотечен кредит;

  3. ипотекираното жилище да е единствено жилище за вашето семейство през данъчната година;

  4. договорът за ипотечен кредит да е сключен от вас като данъчно задълженото лице и/или от съпруг/а, с който/която имате сключен граждански брак;

На каква стойност е облекчението

Ако отговаряте на тези изисквания, законът ви позволява да приспаднете от данъчната си основа направените през годината плащания по лихвата на кредита. Важно е да се знае, че лимита на облекчението е 100,000лв. Ако например кредитът ви е на стойност 150,000лв., то ще можете да ползвате облекчение само за тази част от лихвените плащания, които са начислени върху първите 100 000 лв. от кредита.

От кой може да се ползва облекчението

Облекчението може да се ползва от местни физически лица и от чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава-членка на Европейския съюз или в страна от Европейското икономическо пространство.

Какви документи ще ви бъдат нужни

За целта ще ви бъдат нужни следните документи, приложени към годишната данъчна декларация в НАП:

  1. документ от банката кредитодател, удостоверяващ размера на направените през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата на ипотечния кредит за закупуване на жилище

  2. акт за граждански брак;

  3. справка за имотното състояние (документът се издава от Агенцията по вписванията);

  4. договор за ипотечен кредит;

 

Данни за имот