Титан Пропъртис зареждане
Титан Пропъртис

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЗЛВАНЕ НА УЕБСАЙТА

С използване на уебсайта www.titanproperties.bg Вие декларирате, че сте запознати с настоящите „Общи условия“ и с „Политиката за поверителност“, която е достъпна на уебсайта.

Моля прочетете внимателно „Общите условия“ преди да използвате уебсайта и в случай, че имате въпроси се свържете с нас на имейл адрес: info@titanproperties.bg или на телефон: 0882006090.

Уебсайтът се управлява от "ТИТАН ПРОПЪРТИС РЕНТ" ООД, ЕИК 205546521; "ТИТАН ПРОПЪРТИС ИЗТОК" ООД, ЕИК 206824315; "ТИТАН ПРОПЪРТИС РЕНТ - ИЗТОК" ООД, ЕИК 205775299; "ТИТАН ПРОПЪРТИС ПЛОВДИВ" ООД, ЕИК 206926896; "ТИТАН ПРОПЪРТИС СОФИЯ" ООД, 207261766; "ТИТАН ПРОПЪРТИС" ООД, ЕИК 203536286 и "ТИТАН ПРОПЪРТИС МЛАДОСТ" ООД, ЕИК 207594431

 

наричано по-долу за краткост „Оператор“.

Настоящите „Общи условия“ се прилагат в отношенията с потребители и други ползватели на уебсайта, които не са „потребители“ по смисъла на Закон за защита на потребителите. Използвайки уебсайта, потребителите и ползвателите поемат всички рискове, свързани с това.

Потребителите и ползвателите използват уебсайта на своя отговорност. Операторът не носи отговорност за злонамерени действия от страна на трети лица, обект на които би могъл да стане потребителят и/или ползвателят, при използване на уебсайта.

Потребителите и ползвателите следва да използват уебсайта добросъвестно, в това число да не предприемат злонамерени действия, които да могат да се отразят на достъпността на съдържанието на Уебсайта.

За целите на настоящите „Общи условия“ „Потребител“ e всяко физическо лице, което ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност и всяко физическо лице, което като страна по договор действа извън рамките на своята търговска и професионална дейност, а „Ползватели са лицата, които използват уебсайта www.titanproperties.bg, в т.ч. потребители, търговци и др.;

Операторът предприема необходимите мерки, за да поддържа съдържанието на уебсайта актуално, но не носи отговорност за действителната актуалност на същото. Във връзка с това Операторът не носи отговорност за вреди, в това число преки и косвени вреди, включително пропуснати ползи, които потребител или ползвател на уебсайта би понесъл при каквито и да е обстоятелства, свързани с публикуваното съдържание на Уебсайта и достъпа до същия.

Съдържанието на уебсайта е обект на интелектуална собственост и е под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всяко възпроизвеждане на съдържание от уебсайта без съгласието на Оператора е нарушение на закона, от което може да последва гражданска, административно наказателна или наказателна отговорност. При всяко нарушение на правата на интелектуална собственост (в т.ч., но не само копиране или възпроизвеждане на информацията, снимките и съдържанието на уебсайта) за Оператора възниква правото да претендира по законоустановения ред обезщетение за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

Операторът запазва правото си да изменя настоящите „Общи условия“ по свое усмотрение като във всеки един момент актуалните условия за ползване на уебсайта ще бъдат публикувани на същия.

По всички неуредени от настоящите „Общи условия“ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Данни за имот